Dental-One

The number One in Dental shopping

LEVERINGSVOORWAARDEN  DENTAL-ONE

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dental-One en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Dental-One en de klant.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de de klant langs elektronische weg beschikbaar gesteld.

Artikel 2 - Het aanbod

Alle aanbiedingen op de website van Dental-One hebben een beperkte geldigheidsduur van 48 uur. Als Dental-One gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dental-One niet.

Artikel 3 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde betalingsvoorwaarden.
Dental-One bevestigt onverwijld langs elektronische weg de overeenkomst. Zolang dat niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ongedaan maken.
Dental-One zal voor de elektronische betaling passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4 - De prijs

Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 5 - Garantie

Dental-One staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande garantiebepalingen van de fabrikant.

Artikel 6 - Levering en uitvoering

Dental-One zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid inachtnemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de de klant aan Dental-One bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.
Dental-One zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 4 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dental-One zich inspannen om een vervangend artikel dat kwalitatief vergelijkbaar is te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Dental-One, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De klant dient het geleverde binnen 24 uur na levering te controleren op eventuele zichtbare tekortkomingen/gebreken en - in geval daarvan sprake is - zulks binnen 48 uur te melden aan Dental-One.

Artikel 7 - Betaling

Betaling dient te geschieden bij de elektronische bestelling. Verrekening en/of compensatie is niet toegestaan.

Artikel 8 - Reclame en garantie

Reclames ten aanzien van de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen acht dagen na declaratiedatum. Reclames ten aanzien van de geleverde goederen dienen schriftelijk te geschieden binnen acht dagen na levering van de goederen. Het recht van reclame vervalt indien de klant het geleverde goed/product op een oneigenlijke/niet juiste wijze gebruikt/heeft gebruikt. als ook in het geval dat het geleverde goed/product zich niet meer in dezelfde staat als ten tijde van de levering bevindt (bv. als gevolg van slijtage/gebruik).
Dental-One biedt geen verder strekkende garantie op de geleverde goederen/producten dan welke haar leverancier aan haar heeft verstrekt.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Dental-One is jegens de klant niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van (te) late levering en/of het gebruik van het geleverde goed/product, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Dental-One. De aansprakelijkheid van Dental-One is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de afgesproken prijs van het geleverde goed/product.

Artikel 10 - Geschillen

Op alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Dental-One en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Maarssen, 1 mei 2009

Dental-One
Soestdijkseweg Zuid 87 Appartement B08
3732 HE De Bilt                                                                                                                                                    
Kamer van Koophandel nummer 67686524 te Utrecht
BTW-ID NL001184537B25

 

Winkelwagen

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen
Relatie Log-in
Relatienummer
Wachtwoord